Política de privacitat

L'Ajuntament de Montcada i Reixac, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament per l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L'Ajuntament de Montcada i Reixac només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades i la LOPDGDD.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament General de Protecció de Dades l'Ajuntament de Montcada i Reixac ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L'Ajuntament de Montcada i Reixac aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d’entendre.A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per l’Ajuntament de Montcada i Reixac:

Responsable del tractament

Identitat: Ajuntament de Montcada i Reixac

CIF: P0812400J

Adreça postal: av. de la Unitat 6, 08110 Montcada i Reixac

Telèfon: 935 726 474

Delegat de protecció de dades

Correu electrònic: delegatpd@montcada.org

Registre d'Activitats de Tractament (RAT)

Publicat al Portal de Transparència

Finalitat del tractament de les seves dades i conservació:

L'Ajuntament de Montcada i Reixac tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web municipal amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre formulari de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.

Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és l’exercici de funcions les funcions publiques que ens són pròpies com a Administració Local.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades únicament seran cedides a altres administracions publiques quan l’exercici de les funcions publiques ho requereixi o per obligació legal. En cap altre cas cedirem les seves dades a tercers públics o privats.

Drets dels interessats

Com a usuari/a de www.montcada.cat té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb l'Ajuntament de Montcada i Reixac dirigint-se a oac@montcada.org  o a través de la nostra seu electrònica amb els formularis destinats a tal fi.

Dret accésDret retificació

Dret supressió

Dret oposició

Dret limitació del tractament

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.